Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Současnost

Je nám spolu dobře!

      Naši malotřídní školu navštěvují žáci 1.5. ročníku. Průměrný počet dětí ve třídě je 14. Maximální kapacita základní školy čítá 80 žáků – jedná se tedy o školu rodinného typu, kde každý zná každého jménem. Nízký počet žáků tak zaručuje individuální přístup, který má značné výhody, a to jak po stránce vzdělávací, tak i výchovné. V průběhu výuky má díky tomu každý žák mnohem více prostoru než na školách s větší kapacitou (např. při výuce čtení se pak každý dostane ke slovu mnohem častěji). Další velkou předností nízké kapacity je snazší předcházení rizikovým jevům (například šikaně) – v situaci, kdy je ve třídě např. 10 dětí, má vyučující šanci děti lépe poznat, což mu umožňuje případnou šikanu dříve rozpoznat a následně jí i zabránit.

      Naše škola ovšem i tak dbá na prevenci těchto negativních jevů a snaží se o dobré vztahy ve třídních kolektivech i ve vztazích mezi žáky a učiteli. Právě s tímto záměrem pravidelně organizujeme různé projekty, které pomáhají tyto vztahy budovat (např. projekt Je nám spolu dobře), a věnujeme se také zájmové činnosti.

 

Stavíme pevné základy!

      Naše škola se stará o rozvoj základních dovedností, a to především jazykových a matematických. Pro výuku matematiky využíváme dnes již osvědčenou metodu prof. Hejného, která klade důraz na praktické užití získaných poznatků a podporuje u dětí samostatnost při řešení matematických úloh.

      Žáci u nás mají možnost již od mateřské školy navštěvovat kroužek angličtiny (a věnovat se tak tomuto světovému jazyku ve stejné době, kdy přirozeně rozvíjí i svůj mateřský jazyk). Výuka angličtiny na základní škole probíhá již od 1. ročníku.

      Rozvoj mateřského jazyka považujeme také za důležitý – v této oblasti se soustředíme především na čtenářskou gramotnost, která je v současnosti pedagogickou obcí považována za podceňovanou. V průběhu roku se věnujeme různým projektům se zaměřením na čtenářské dovednosti dětí, například Pasování na čtenáře či Čtenářské soutěži.

 

Rozvíjíme se!

      Naše škola se snaží žákům ulehčit přirozené začlenění se do společnosti – v tomto ohledu klademe důraz na lidové zvyky a tradice, vycházející z historie naší země i našeho kraje. S ohledem na přirozený cyklus života v přírodě a na vesnici usilujeme o to, abychom žáky vedli ke vztahu k těmto hodnotám a k uvědomění si významu ročního koloběhu – „vytržením“ z klasické výuky jsou následující akce, vztahující se k přirozenému životu člověka v přírodě: na jaře se loučíme se zimou v podobě mytické postavy Moreny, během akce Spaní ve škole i v průběhu školní výuky připomínáme tradice spojené s létem, z podzimních mlh děti vyvede Slavnost světýlek a na vánoční svátky se připravují například během tvoření výrobků na Vánoční jarmark.

      Dalším okruhem, na který se naše škola v rámci přirozeného rozvoje dětské osobnosti zaměřuje, je poznávání světa skrze prožitky smyslové. Této formě vzdělávání se věnujeme jak v průběhu klasické výuky, tak během projektů, jejichž cílem je prostřednictvím praktické zkušenosti lépe chápat obsah učiva, „zažít“ si dané vědomosti.

      Během školních výletů mají děti možnost lépe poznat blízké i vzdálenější okolí svého domova, kulturních zážitků se jim dostane při návštěvě kin či divadel, přírodovědné znalosti si pak mají možnost upevnit z praktické stránky například v průběhu přípravy na přírodovědnou soutěž nebo nběhem vycházek do přírody.

      Zaměřením na smyslové prožitky a zážitkovou pedagogiku tak následujeme odkaz nejznámějšího z českých učitelů Jana Amose Komenského, jehož motto „Škola hrou!“ je naší škole vlastní – z toho také vychází osnova naší výuky s příznačným názvem Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola hrou“.

      Naše děti vedeme k zdravému životnímu stylu – samozřejmostí je dodržování pitného režimu, zdravá strava zajišťována naší školní jídelnou či častý pobyt venku (během velké přestávky či v rámci školní družiny). Plavecký výcvik, sportovní kroužek, sportovní soutěže (atletika, běh,...) či bruslení v lanškrounské zimní hale pak dětem umožňují rozvíjet jejich fyzické dovednosti.

 

Máme vše potřebné!

      Naše škola disponuje kvalitním materiálním zázemím – kromě standardního vybavení mají žáci možnost využívat keramickou dílnu, počítačovou učebnu, sportovní hřiště, dětské hřiště s herními prvky, tělocvičnu či interaktivní tabule. V blízké budoucnosti bychom rádi rozšířili naše prostory o místnost pro školní družinu.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu