Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Ohlédnutí za podzimem 2019 v základní škole

V základní škole byl podzim nejen ve znamení vyučování nebo secvičování vystoupení pro rodiče a pro občany Žichlínku, ale také zapojení do řady programů ve škole i v Lanškrouně.

Hudební pořady

I v letošním školním roce zavítal do školy varhaník a pedagog pan Martin Kubát, který pro žáky 1. stupně ZŠ připravuje velice zajímavé a poučné hudební pořady. Vloni jsme se například seznámili se životem a skladbami Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Letos nám v pondělí 7. října představil Johanna Sebastiana Bacha a v pátek 15. listopadu Bohuslava Martinů.

Projektový den: Regionální potraviny

Čtvrtek 17. října byl ve znamení celodenního projektu za poznáním výroby regionálních základních potravin. Mohli jsme si projít a podrobně prohlédnout výrobny Pekařství a cukrářství Sázava, sami si vyplést vánočku a nechat si ji upéci. Pak jsme navštívili mlékárnu na Střední zemědělské a veterinární škole v Lanškrouně, kde jsme si prošli i celý zemědělský statek se selským dvorem plným domácích zvířat a drůbeže, kravínem, teletníky i stájemi koní. Na závěr jsme navštívili Mariánskou horu. Nejprve jsme vyšlápli na rozhlednu Mariánka a poté jsme navštívili poutní místo. Zde jsme si vyprávěli příběh o vzniku poutního kostelíčku na rozvodí Labe-Dunaj a prohlédli si i část křížové cesty.
 
Na pátek 25. října si žáci připravili vystoupení na vítání občánků Žichlínku. Pro své budoucí spolužáky. 
 
Ve čtvrtek 31. října děti z družiny a z čtenářského klubu společně navštívily městskou knihovnu. Poté se podívali do Muzea v Lanškrouně na výstavu hraček. 

Slavnost světýlek

V úterý 5. listopadu od 17 hodin na tradiční akci školy Slavnosti světýlek ve školní zahradě vystoupily děti pro své rodiče a známé a prosvítily přicházející tmu zimních měsíců. Pro tuto příležitost si děti vytvořily lucerničky, kterými ozdobily přístupovou cestu zahradou ke školní budově. Děti z mateřské školky předvedly básničky a zazpívaly písničky. Po nich přišli na řadu školáčci. Spojený 1. a 3. ročník zpíval píseň Světýlko pro dušičky, 2. ročník doprovázel na Orffovy nástroje chytlavou skladbu Strašidla a spojený 4. a 5. ročník přednesl vlastní žákovské originální básničky s podzimní tématikou. Závěrem zazněla společná písnička Slavnost světýlek.
 
Po tomto programu vyšel lampionový průvod známou trasu kolem školy, na jejímž konci účastníci obdrželi dárkové čajové svíčky. Poté ozářil nebe ohňostroj pod vedením pana Dařílka. Jak přitom chutnalo občerstvení přichystané školní kuchyní a maminkami kolem paní Indrové. Čaj a nápoje rozléval pan starosta. O hojné účasti veřejnosti svědčí i to, že ani 120 připravených čajových svíček nestačilo pro všechny účastníky. Děkujeme za podporu dětí a školy, kterou jste vyjádřili vaší účastí na této akci. A zastupitelstvu obce Žichlínek, které se na akci podílelo. 

Kurz sebeobrany pro děti 

V úterý 17. září proběhl seznamovací kurz sebeobrany, a protože nebyly vzneseny žádné připomínky, dle programu dohodnutého začátkem září na setkání s rodiči začal v listopadu vlastní čtyřdílný kurz. Děkuji rodičům, že podpořili tento směr výuky. Dětem se sice nabízí mnoho kreativních kroužků, ale pokud jde o výuku účinné vlastní obrany proti napadení, pak je tento kurz mezi školami výjimečný. Přitom jde o to nejdůležitější: o schopnost zajistit vlastní aktivní bezpečnost v případě ohrožení.
 
V tomto kurzu sebeobrany se děti učily, jak řešit situace, do kterých se mohou dostat nejčastěji. 
V první části 5. 11. se naučily, jak se v případě napadení mají správně postavit, aby měly stabilitu a mohly efektivně reagovat a bránit se. Také se učily, jak protivníkovu agresi účinně zastavit pomocí otevřených dlaní. 
Druhá část z 12. 11. byla zaměřená na to, jak čelit situaci, ve které jsou děti vystaveny lehčí formě agrese, když do nich agresor začne strkat jednou nebo oběma rukama. 
Náplní třetí části kurzu 19. 11. je obrana proti uchopení. To znamená, že se děti učily, jak reagovat a bránit se, jestliže je někdo sevře jednou nebo oběma rukama. 
V poslední čtvrté části kurzu 26. 11. se děti učily, jak řešit situace, ve kterých je útočník napadne škrcením. Například jsou-li uchopeni protivníkovým předloktím pod krkem.
Během celého kurzu byl kladen důraz na to, aby si děti uvědomovaly, že násilné řešení situací je až tou poslední možností. Také bylo dětem opakovaně zdůrazňováno, že to, co se na kurzu naučí, mohou použít jen pro svou případnou obranu, ale v žádném případě ne pro napadení někoho jiného. Ve škole se ani žádný takový případ agrese nevyskytl. Děkujeme panu Urbánkovi za vedení kurzu.

Vánoční tvoření s rodiči 

Úterní odpoledne 26. listopadu se v základní škole neslo v duchu tvoření výrobků na vánoční jarmark. V čase od 15 do 18 hodin byla škola pro veřejnost otevřená a rodiče se svými dětmi se mohli podílet se na výrobě vánočních dekorací, které probíhaly na čtyřech stanovištích. Děkujeme všem, kteří přišli nejen na tvoření výrobků, ale také na příjemné setkání v předvečer adventu. 
 
Ve čtvrtek 28. listopadu děti 1., 2. a 3. třídy absolvovaly tréninkovou hodinu projektu Škola v pohybu, kterou vedl pan Veselý, trenér mládeže FAČR. Tak intenzivní, a přitom zábavný trénink postavený na hře a soutěživosti si děti určitě dlouho budou pamatovat.
 
V neděli 1. prosince od 17 hodin proběhlo rozsvícení vánočního stromku před obecním úřadem v Žichlínku. Na toto setkání přítomné děti naší školy zazpívaly koledy.

Vánoční besídka školy s jarmarkem

V úterý 3. prosince od 16:30 hodin na společenském sále Žichlínku předvedly děti Základní školy a Mateřské školy Žichlínek velký vánoční program. Ten doplnil jarmark, tradiční prodejní výstava výrobků s ukázkou tvořivosti a zručnosti dětí. 
Program besídky začal vystoupením dětí z mateřské školy. První třída Berušek pohybově doprovodila písničky Ať jsi holka nebo kluk, Jablíčko a hruška a Meluzína. Druhá třída Soviček přišla na pódium s říkankou Pojď se sovičkou dokola. Chlapci se pak předvedli například při písničce Traktůrek a holčičky s panenkami při Cib, cib, cibulenka. Společně zazpívali koledu Rolničky.
Poté se děti mateřské školy rozešly z pódia ke svým rodičům a vystřídali je žáci základní školy.
Se stylem dance fitness a sestavou Panenka na klíček vystoupil taneční kroužek. Poté zahráli flétnisti začátečníci a po nich si připravily dívky ze školní družiny náročnější zumba vystoupení. Nejstarší žáci 1. stupně ukázali svoji práci, kterou odvádí při anglickém jazyce, a to anglicky zpívanými koledami. Poté zahrály pokročilejší flétnistky. Druhý ročník měl velice zajímavě pojatou recitaci zimních říkanek doplněnou o písničky, 1. a 3. ročník přišel převlečený za čerty s Písničkou pro čerta. Taneční kroužek ještě ukázal scénický tanec nazvaný Tanec andělů. Závěrem celé letošní vánoční besídky byla sborově zazpívaná koleda Půjdem spolu do Betléma. 
Po povedené prezentaci dětí a žáků přišel na řadu jarmark, tedy prodej vánočních výrobků. Děkujeme za Vaši účast, ze které se žáci velmi těší, jelikož každým rokem je diváků v publiku čím dál více. Ani 150 přistavených židlí nestačilo pojmout všechny zájemce. Příspěvky z dobrovolného vstupného a za prodej vánočních dekorací v jarmarku budou použity na vybavení školky a školy a pro kulturní a vzdělávací akce pro žáky žichlínské školy.
 
Vystoupení dětí na pódiu společenského sálu, vyrovnávání se s trémou před zraky stovek diváků a vědomí, že jen spolupráce vede k úspěchu, je jedinečným vkladem a výhodou dětí žichlínské školy oproti žákům z jiných škol. V širokém okolí není škola, jejíž všichni žáci 1. stupně by pravidelně na pódiu vystupovali před tak početnou veřejností. Je znát, jak jsou vystupující děti každým rokem na pódiu před publikem jistější, dokážou lépe prodat, co se naučily. A právě sebeprezentaci budou v životě velmi potřebovat. 

Přišel k nám Mikuláš

Všichni víme, že ve čtvrtek 5. prosince chodí Mikuláš s čertem a andělem. Proto jsme si také pro žáky našich tříd připravili tematické dopoledne. Vyhledávali jsme si informace o sv. Mikuláši, psali čertovské pravopisné cvičení, s čerty počítali i vybarvovali. I když děti během vyučování pilně pracovaly, netrpělivě vyčkávaly příchod Mikuláše. Toho se samozřejmě dočkaly a po recitaci básniček nebo zpívání koled si od něj zasloužily drobný dáreček.

Vánoční bruslení a návštěva kina

V úterý 17. 12. 2019 jsme pro žáky našich tříd připravili volnější program jako malou předvánoční odměnu za jejich výbornou listopadovou práci, kterou odvedli byla třeba v rámci vystoupení na vánoční besídce a tvoření na vánoční jarmark. V Hale B. Modrého v Lanškrouně se po roce děti zase rozjezdily s panem Vincencem na ledních bruslích. Po krátké svačince jsme v lanškrounském kině zhlédli novou pohádku Hodinářův učeň. 
 
V pátek 20. prosince už děti v hlavách vyhlížely, co najdou na Štědrý večer pod stromečkem. Ve škole si pod ozdobeným stromečkem vyměnily navzájem dárečky. A aby ani jedno dítě neodešlo s prázdnou, a také jako poděkování za pololetní práci, dostalo každé z dětí malý dárek od školy. 

Poděkování pracovníkům školy

Podzim 2019 přinesl velký počet školních i mimoškolních akcí a projektů. Jen málokterá škola v zemi a s tak malým pedagogickým sborem i celkovým počtem zaměstnanců připravuje tolik aktivit vedle naplňování základního cíle, tedy výuky. K tomu pracovníci školy vedou v odpoledních hodinách celkem osm kroužků. Přitom ve vztazích mezi žáky a pracovníky školy vládně přívětivá, pozitivní a pohodová atmosféra. Nejlépe o ní svědčí naprosto minimální nemocnost dětí základní školy, která je mimo jiné i odrazem psychosomatického naladění dětí i pracovníků školy. 
 
Velmi děkuji za odváděnou práci ve prospěch dětí a žichlínské školy paním učitelkám základní školy a mateřské školy, paní vychovatelce, pracovnicím školní jídelny a školnicím! Děkuji také panu starostovi a místostarostovi obce Žichlínek a zastupitelům za podporu školy. Přeji jim, našim dětem i vám, občanům Žichlínku s novým rokem 2020 pevné zdraví, mnoho štěstí a dobrých přátel!
Mgr. Miloš Krejčí, ředitel školy

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu